Player Details

All Matches

WinnerRatingLoserRatingScore
Naguib, Ashraf1558Pham, Tuan17025,6,9
Naguib, Ashraf1558Lam, Calvin16638,6,-8,6
Naguib, Ashraf1558Zhang, Yu (helen)16279,7,9
Naguib, Ashraf1558Chopra, Vandita15808,11,7
Naguib, Ashraf1558Wei, Lance15319,11,-7,-8,11
Naguib, Ashraf1558Hu, Shishi14966,0,0
Naguib, Ashraf1558Wu, Jonah14336,4,-5,5
Naguib, Ashraf1558Hunter, Sarah12836,9,9
Naguib, Ashraf1558Cheng, Allan12391,11,8
Naguib, Ashraf1558Jiang, Karson12189,2,7
Naguib, Ashraf1558Wu, James12033,4,4
Naguib, Ashraf1558Xu, Michael8005,5,11
Naguib, Ashraf1558Zhang, Rose4377,5,4

Song, Bryan1614Naguib, Ashraf15589,-5,-9,13,10
Chambers, Joe1631Naguib, Ashraf15589,11,8
Ramachandran, Sanjay1729Naguib, Ashraf15589,4,7
Kang, Michelle1759Naguib, Ashraf155816,9,-10,8

back